Amire büszkék vagyunk

Idézetek a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet komplex intézményértékeléséből

(Készítette Dr. Leibinger Jánosné vezető szakértő Nagyné Hoóz Rita és Uzsoki Lászlóné beosztott szakértők értékelő jelentéseinek felhasználásával, 2008. március 17.)

„A Gödi Tagintézményben a szülői közösség példamutató támogatása rendkívüli. A tagintézmény létrejöttének és fennmaradásának kritikus feltétele a fizikai körülmények megteremtése. Ezt a szülők maximálisan átérzik, és a megoldás keresésében és kivitelezésében is maximális segítséget nyújtanak. A nem iskolának szánt közösségi ház átalakítása, a régi épület felújítása, minden évben újabb tanterem kialakítása szülői, közösségi feladat volt, nem kis erőfeszítések árán. Ugyanúgy, ahogy az új iskola leendő helyszínén, a Szakáts-kertben folyó tereprendezés és kertépítés is. A szülők végzik a takarítást és az épületek karbantartását.  A közösség ez idáig 5 millió Ft értékben végzett értéknövelő beruházást, illetve áldozott a leendő épület megtervezésére, az eszmei és erkölcsi támogatásról nem is beszélve. A pályázati felelősség erősítésével, a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával próbálnak még eredményesebbek lenni."

„A Gödi Tagintézmény eredményesen épít a mikrokörnyezet segítségére. Az épület ideiglenes megoldásának kérdésében folyamatosan együttműködnek a plébániai közösséggel, a Huzella Tivadar Általános Iskolával és a helyi önkormányzattal is. (Ennek részleteiről az épület cím alatt írunk.) A piaristák gödi iskolája is jelentős segítséget nyújt nyaranta a bővülő osztályteremigény megoldásához azzal, hogy kedvező feltételekkel felújítanak egy-egy termet a Walch épületben."

„A Gödi Tagintézmény munkaterve a jelen helyzet ismertetését követően az oktatás-nevelés személyi feltételeit vázolja, majd az anyagi és tárgyi feltételek következnek, külön kitérve az iskola zavartalan működéséhez szükséges egyéb feltételek megteremtésére. Részletezi a tanévre rendelt célokat: az alapelveket, a pedagógusok közösségformálását, a képességfejlesztést és differenciálást, a gyermekközösségek erősítését, a gyógypedagógiai tevékenység fejlesztését, a délutánok gazdagítását, a készülést a felső tagozat indítására. A napi, heti, kalendáriumi ritmus éves feladatai, tevékenységei színesítik még a dokumentumot. Dicsérendő a széles kínálat közösségi eseményekből, szülői programokból.

Mindkét munkatervben kiemelt szerepet kapnak a keresztény értékek, a közösségi nevelésre és a szellemi fejlődésre, a hagyományok erősítésére irányuló feladatok.

Az éves munkatervek megvalósításában az iskolavezetés és a pedagógusok teljes köre (Gödön a szülők közössége is) aktívan részt vállal."

„A Gödi Tagintézmény a kezdetektől szülői kezdeményezéssel jött létre. A szülők aktivitása és segítőkészsége maximális, áldozatkészségük példaértékű. Naponta szervezik meg a diákok ellátását minden téren. Ennek köszönhető, hogy kiemelt felelősséget éreznek az intézmény működésével kapcsolatban, amit az is sugall, hogy a jelenlegi tagintézmény-vezetőt is a szülők választották maguk közül."

„A másfél havonta megtartott szülői estek a szülőkkel való szoros kapcsolatépítést szolgálják. A kialakult hagyományok igényessége és gazdagsága (őszi és tavaszi pedagógus lelkigyakorlat, szülői lelkinap, szülői lelki estek kéthetente, jótékonysági estek, bálok (Katalin, Erzsébet és farsang), nyári családos tábor, vásárok) elismerésre méltó."

„A nevelési program célkitűzéseit megvalósító eszközöket és eljárásokat helyesen választotta meg és eredményesen alkalmazza a tantestület. Az iskola keresztény, katolikus szellemiségét a tantestület (és a szülők) lelki elköteleződése biztosítja. A diákok hitéleti tevékenysége folyamatosan jelen van az iskolában. A gyerekek mindennapjai hitük gyakorlásában zajlanak. A reggelt gyertyagyújtás kíséretében énekkel, imával kezdik az osztályteremben kialakított imasarokban. Hittanórákon vesznek részt, a szentmiséket látogatják. Ősszel és tavasszal lelki gyakorlatot szerveznek számukra. A keresztény ünnepeket közösségben ünneplik, a szentekről rendszerint megemlékeznek.

A gödi keresztény, családi iskolában a tanár-diák viszony a személyes ismeretségen alapul. A kis osztálylétszámok, a családok ismerete és bevonása lehetővé teszi, hogy a kapcsolat szoros legyen. Ezt a helyszíni vizsgálat során megtapasztalhattuk. Mindegyik osztály más, de ami közös bennük, az a közvetlenség, s hogy szereteten alapuló közösségről van szó."

„A szülők minden nap friss gyümölcsökkel megrakott tállal kedveskednek a gyermekeknek. Ezen kívül gyakran szerveznek kirándulásokat. A környezeti nevelésben nagy szerepet játszanak a környezeti tanulmányok, hogy a gyermekek maguk is részesei az iskola bővítgetésének, az udvart a szülőkkel együtt tartják rendben, az osztálytermekben kis állatokat tartanak, növényeket gondoznak. Mindezen túl a kalendáriumi napokon sokat foglalkoznak a természet és az ember kapcsolatával."

„A pedagógusok óravezetését mindvégig a gyermek -és hivatásszeretet jellemezte, személyiségük maximálisan gyermekközpontú."

„A tanórán kívüli foglalkozások széles köre segíti a nevelő-oktató munkát. Az alsó tagozat számára napközis csoportok működnek, a szülők igényének megfelelően. Ezek homogén csoportok, melyeknek időbeosztása alkalmazkodik a délelőtti tanuláshoz. A csoportok munkarendje átgondolt, jól szervezett. A délután minden nap más tematikát kap: pl. kézműves foglalkozások, próbák, természetismereti foglalkozások."

„Az általános iskolához Gödön művészeti iskola is kapcsolódik, amelynek keretében a gyerekek népi vagy klasszikus hangszeren tanulnak játszani és néptáncolnak. A zene a mindennapi szellemi- erkölcsi nevelés részévé vált. A művészeti oktatás anyaintézménye Keszthelyen működik Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néven .A Gödi Tagintézmény vezetője szerint ők ennek az intézménynek is tagintézményévé váltak. Az iskolában szakkörök is működnek: dráma szakkör, sakk szakkör, iskolaújság-író szakkör. A havi kalendáriumi napokon és ünnepeken a gyermekek nagyon sok tanórán kívüli programon vesznek részt. Az iskola jellegéből adódóan ezeken kívül udvarrendezés, összejövetelek, tanulmányi és egyéb kirándulások, múzeumlátogatások gazdagítják a diákok életét. Az iskolán kívül járnak még a diákok a művelődési ház és a Huzella Tivadar Általános Iskola sportfoglalkozásaira, a Piarista Szakiskola Gimnázium és Kollégium programsorozatának eseményeire.

A szülők is elismerik a tanórán kívüli foglalkozások gazdagságát és színvonalát, az erre vonatkozó kérdésekre 4,10 és 4,90 elégedettségi értékkel válaszoltak. A képességfejlesztés lehetőségeit 4,60-ra, ugyanezt a tanulók 4,90-ra értékelték."

CsatolmányMéret
Búzaszemes csúcs a szövegértés kompetenciamérésen52.64 kB

Friss képek

Programjaink támogatói„A magyar néphagyományra épülő köznevelési programok szervezési feltételeinek biztosítása” és „A duda oktatást támogató alapfokú oktatás-módszertani tár készítése” szakmai programok megvalósítását 2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.


A magyar néphagyományra épülő közművelődési programok szervezési háttere szakmai program megvalósítását 2019. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.
Csoóri Sándor Program
Működési és szakmai programjainak megvalósításához 2014-ben támogatásban részesültünk a Nemzeti Együttműködési Alapból.© 2007-2018 Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, honlap: eMeLA